συνδρόμου τριπλού-A




Το πρώτο Α: Αχαλασία, Achalasie.