συνδρόμου τριπλού-A
Το πρώτο Α: Αχαλασία, Achalasie.