سندروم آلگرو،


به پایگاه اینترنتی جمعیت سندروم آلگرو یا سندروم تریپل-إی یا 4إی خوش آمدید


این بیماری ژنتیک که جرمی آلگرو در سال 1978 آن را کشف کرد، در دوران نوزادی این ویژگیها را دارد:

-> ما هنوز تمام اسناد را به زبان شما ترجمه نکرده ایم.

اسناد ما به این زبانها می باشد: عربی، انگلیسی، ایتالیایی، فرانسه.arenglishfrenchitalyلطفاً با ما تماس بگیرید و ما در مدت 78 ساعت به سؤالات شما به زبان انگلیسی یا زبان مادری خودتان پاسخ می دهیم.


روش تماس:Admin allgrove.org


دکترهایی که در این زمینه کار کرده اند:

خانواده های بیمارانی که شما می توانید در کشورتان با آنها تماس بگیرید: